Business Development - Management - Investment
Business Development - Management - Investment

گسترش تجاری

بر اساس اندازه شرکت ها و مراحل توسعه و رشد ما به همراه مدیران و سرمایه گذاران برنامه های تجاری را برای بازارها و محصولات جدید طرح‌ریزی می‌کنیم. با آنالیزهای رقبا و بررسی بازار به مفروضات جدید دست پیدا می‌کنیم. برای شرکت های چند ملیتی و شرکت های بزرگ پیشنهاد ما اخذ مشاوره M&A   و ارزیابی بازار است.

برای نیل به نتیجه لازم ما شبکه‌ایی داریم از شرکا، مشتریان و  تکیه مان بر روی تجربیات بالغ بر پانزده سال خود در راستای کسب و کارهای جدید در نواحی مختلف است.

پروژه های مرجع به روز ما را می توانید در نشانی های زیر بیابید:

 

DIG - digital information gateay: www.dig.at

Eco-Spin www.eco-spin.net
S&T prosigma: www.snt-prosigma.at
SIAB: www.siab.at
Stempelwunderwelt: www.stempelwunderwelt.at

Sigmament Consulting GmbH & CoKG

Am Wachtberg 6 4030 Linz

Druckversion | Sitemap
© Sigmament GmbH & CoKG